Posted by: pramxx | มีนาคม 11, 2010

เสวนา

เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนหาแนวทางการดำเนินงานในโครงการนำร่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางกรอบ/แนวทางในการดำเนินงานในโครงการอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีรายละเอียดในเนื้องาน คือ วิเคราะห์เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในโครงการ หัวข้อในการเสวนา หน้าที่วิทยากรหลัก/ผู้ช่วย เกณฑ์ในการประเมิน รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

ในการประชุมดังกล่าว สทร. ได้เชิญคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้าน Social Media มาเข้าร่วมประชุม 6 คน และคณะกรรมการจาก สพฐ. 10 คน โดยได้กำหนดช่วงเวลาในการอบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -2 เมษายน 2553 นี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 100 โรงๆ ละ 2 คน รวม 200 คน และ 200 คนนี้ จะเป็นกลไกหลักสำคัญในการผลักดัน/ขับเคลื่อน Social Media for Education ต่อไป

ในการนี้ท่านรองเลขาธิการฯ (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมโดยให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ สรุปดังนี้

1. ให้เน้นการใช้เครื่องมือ Social Media โดยเริ่มจากง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และครูสามารถนำไปใช้ได้ง่ายและแนะนำให้ครูทราบว่าในเครื่องมือแต่ละประเภทนั้นจะนำไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างไร
2. พยายามสร้าง Community และ Share ร่วมกัน
3. ให้กำหนดเกณฑ์การประเมินผู้เข้ารับการอบรมด้วย
4. ให้คำนึงถึงความคงอยู่ และยั่งยืน ควรมีการจัดประชุม/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
5. ขอความร่วมมือจากคณะวิทยากรในการจัดทำการพัฒนาสื่อ Social Media สำหรับนักเรียน เพื่อให้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาครูผู้สอน

รายชื่อวิทยากร

1. นายปรเมศวร์ มินสิริ  ผู้บริหารเว็บไซต์ kapook.com

2. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์  ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และเทคโนโลยีเว็บ และเป็นผู้เขียนหนังสือ Twitter เล่มแรกในเมืองไทย

3. นายกล้า ตั้งสุวรรณ  อาจารย์พิเศษของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริรธร ม.ธรรมศาสตร์ และเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ Duocore.tv

4. นายชีพธรรม คำวิเศษณ์  ผู้เขียนหนังสือเรียน MBA ฟรีที่ฮาร์วาร์ดและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครูด้าน IT ทั่วประเทศ

5. นายกติกา สายเสนีย์  ผู้ริเริ่มวงการบล็อกเกอร์ไทย

6. นางสาวอรภัค สุวรรณภักดี  ผู้ก่อตั้ง MIT Club Thailand และเป็นนักกลยุทธ์ นักเขียน และวิทยากรด้าน IT

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: