สู่ สังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand)
กับแผนแม่บท ICT ชาติ ฉบับที่ 2 (2552-2556)

ในที่สุดร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ที่ผ่านการจัดทำมาตั้งแต่สมัยรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ อ่านต่อ…

โฆษณา
Posted by: pramxx | มิถุนายน 27, 2010

คู่มือการติดตั้ง ATutor

คู่มือการติดตั้ง ATutor

ATutor เป็นระบบ Open Source Web-based Learning Content Management System เรียกชื่อย่อว่า LCMS* ใช้ในการสร้างระบบเรียนรู้แบบออนไลน์ อ่านต่อ…

นาย ธเนศ ขำเกิด

ตอนเรียนวิชาครูสมัยก่อนเราจะได้เรียนวิธีสอนที่มักมีรูปแบบไม่ซับซ้อนมากนัก เช่น วิธีสอนแบบบรรยาย  แบบเล่นปนเรียน   ใช้กรณีตัวอย่าง  การแสดงบทบาทสมมติ อ่านต่อ…

ความนำ
คอมพิวเตอร์ ถือเป็นสื่อนวัตกรรมใหม่อย่างหนึ่ง เพิ่งแพร่หลายขึ้นมาประมาณ 40 ปี มานี้เอง คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ คำนวณ ประมวลผล แสดงผล หรืองานอื่นใด ตามคำสั่ง ที่จัดทำขึ้น แล้วบันทึกเก็บไว้ในหน่วยความจำของอุปกรณ์นั้น ปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วมาก จนเป็นสื่อสำคัญยิ่งในการนำเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร ทุก ๆ วินาที สามารถรับรู้ความเป็นไปในทุกพื้นพิภพได้เกือบพร้อมกัน ทั้งที่อยู่กันคนละซีกโลก การรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วนำประโยชน์สู่ผู้ใช้ นำประโยชน์สู่ประเทศชาติได้อย่างมหาศาล เช่น สามารถติดต่อค้าขายกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ผู้ซื้อ อ่านต่อ…

Posted by: pramxx | มิถุนายน 26, 2010

บทบาท ICT กับการเรียนรู้

บทบาท ICT กับการเรียนรู้…. ICT คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบันพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เข้ามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมสามารถประมวลผลข้อมูลข่าวสารได้เร็ว และสื่อสารกันได้สะดวก เทคโนโลยีดังกล่าวจึงเรียกรวมว่า ICT – Information and Communication Technology ไอซีที มีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะการประยุกต์ในระบบการศึกษา ความหมาย ICT ICT ย่อมาจาก “Information and Communication Technology” หมายถึง “ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” อ่านต่อ…

Posted by: pramxx | มีนาคม 11, 2010

แนะนำเว็บ Joomla

http://www.joomla.or.th/
Joomla.or.th คือ เว็บที่สมาชิกทุกท่าน ทั้งที่ใช้จูมล่าอยู่ หรือกำลังศึกษาจูมล่า ได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์ต่างๆ โดยสามารถเขียนบทความของตัวเองได้ผ่าน Blog สามารถสร้างกลุ่มของสมาชิกด้วยกันเองได้ เพื่อทำให้ชุมชนผู้ใช้จูมล่าได้มีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น ทั่งนี้ เพื่อนสมาชิก ยังสามารถลงทะเบียนที่ Joomla User Group Thailand เพื่อเขียน Discussions กันได้และรับข่าวสารจากทางกลุ่มผู้ใช้งาน Joomla ในประเทศไทยด้วยกัน อ่านต่อ…

Posted by: pramxx | มีนาคม 11, 2010

เสวนา

เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนหาแนวทางการดำเนินงานในโครงการนำร่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางกรอบ/แนวทางในการดำเนินงานในโครงการอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีรายละเอียดในเนื้องาน คือ วิเคราะห์เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในโครงการ หัวข้อในการเสวนา หน้าที่วิทยากรหลัก/ผู้ช่วย เกณฑ์ในการประเมิน รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานในอนาคต อ่านต่อ…

Posted by: pramxx | มีนาคม 11, 2010

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

หมวดหมู่